การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 
โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ข่าวและประกาศสำคัญ

เกี่ยวกับการจัดงาน

ปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรอันดับต้นๆ ของโลก โดยผลิตผลที่มีการส่งออกในปริมาณมากและมีรายได้เข้าสู่ประเทศ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้และผัก รวมถึงกล้วยไม้ตัดดอกอีกด้วย ซึ่งการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพเพื่อแข่งขันในตลาดโลกนั้น วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวจึงมีบทบาทสำคัญในการลดความสูญเสียอาหารในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการผลิตในระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษา และยังมีส่วนสำคัญในการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอีกด้วย เพื่อรักษาศักยภาพการเป็นประเทศผู้ค้าผลผลิตเกษตรที่สำคัญไว้ ในการนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากการค้นคว้าและวิจัยสู่ผู้ผลิต และผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ต้องมีการสื่อสารถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริโภคให้ถึงนักวิจัยอย่างเป็นระบบ การจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่สาธารณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการวิจัย เพื่อร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศอันจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 นี้ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัด “ประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 16(Postharvest Technology Conference 2018) ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งทางด้านพืชสวน พืชไร่ ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงปัญหาและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ได้นำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านงานวิจัยและปฏิบัติงานจริง
 3. เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจากต่างสายงานให้ได้รับรู้ข้อมูลความรู้ทางด้านนี้ อันอาจก่อให้เกิดการขยายขอบเขตงานวิจัยร่วมกันให้กว้างขวางขึ้น
 4. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสู่ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อเป็นเวทีสำหรับพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 6. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไทยต่อไปในอนาคต

หัวข้อการประชุมวิชาการ

หัวข้อการประชุมวิชาการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. Postharvest Safety
 2. Postharvest Biology
 3. Postharvest Logistics
 4. Postharvest Machinery 

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์
 • การอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรพิเศษ
 • ทัศนศึกษาด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

กำหนดการ

5 มีนาคม 2561

เปิดลงทะเบียน (ออนไลน์)

28 พฤษภาคม 2561

วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

15 มิถุนายน 2561

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์

22 มิถุนายน 2561

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระค่าลงทะเบียน

12 กรกฎาคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม (ก่อนเวลา 12.00 น.)

12-13 กรกฎาคม 2561

งานประชุมวิชาการฯ

การส่งผลงานวิจัย

การส่งบทคัดย่อ

การจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ทางผู้จัดการประชุมฯ จะจัดทำเล่มบทคัดย่อ ซึ่งท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารบทคัดย่อให้ตรงตามรูปแบบที่ทางผู้จัดการประชุมกำหนด ดังนี้ 

ดาวน์โหลด: การเตรียมบทคัดย่อ และ ไฟล์รูปแบบบทคัดย่อ

การเตรียมเสนอผลงานภาคนิทัศน์

ผู้ที่นำเสนอภาคนิทัศน์ (Poster Presentation) เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบ และจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) ขนาดกว้าง 80 cm และ ยาว 120 cmเพื่อนำเสนอในภาคนิทัศน์ 

ดาวน์โหลด: ไฟล์การจัดทำโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

เพื่อให้การนำเสนอของผู้สัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาทางด้านเทคนิคในการนำเสนอ 
จึงขอความร่วมมือให้ผู้นำเสนอดำเนินการดังนี้ 
– การบันทึกไฟล์นำเสนอ: บันทึกในนามสกุล ppt. ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point เวอร์ชัน 2003 หรือ 2007 เท่านั้น
– การเลือกใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร:  เลือกใช้ตัวอักษร (Font) แบบ Cordia UPC, Angsana UPC Browallia UPC, Eucrosia UPC, Iris UPC, และ Freesia UPC ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol เท่านั้น 
– ขนาดของตัวอักษรควรอยู่ระหว่าง 28-48 point สำหรับเนื้อหา และขนาด 54-60 point ขึ้นไป สำหรับหัวข้อ
-ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำไฟล์ที่ต้องการนำเสนอบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยกำหนดให้ผู้ที่นำเสนอในแต่ละวันนำไฟล์มามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนนำเสนอ 
 

การส่งเรื่องเต็ม

 • ส่งผ่านทางอีเมลล์ของงานประชุม : phticku@gmail.com เท่านั้น (ไม่ขอรับ CD หรือ DVD)
 • ส่งต้นฉบับ แบบ hard copy จำนวน 2 ชุด ณ จุดลงทะเบียนงานประชุมฯ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (ก่อน 12.00 น.) เท่านั้น  
คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตีพิมพ์เรื่องเต็ม (Full Paper) หากผู้เสนอผลงานเขียนเรื่องเต็มและบทคัดย่อไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ บทความที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ)
 

การชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินได้ด้วยวิธี ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์การจัดงานเท่านั้น
 • กรอกรายละเอียด และ นำใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

รหัสอ้างอิงเพื่อใช้ในการชำระค่าลงทะเบียน กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ คือ
หมายเลขการลงทะเบียน/REGISTER NO. (Ref.1)
หมายเลขโทรศัพท์/TELEPHONE NO. (Ref.2)

โดยท่านสามารถตรวจสอบรหัสอ้างอิงได้ที่หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

การยืนยันชำระค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถทำการ ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน ดังนี้

 • แฟ็กซ์เอกสารโอนเงินมาที่: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรสารหมายเลข 034-355-311
 • หรือส่ง e-mail มาที่: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ e-mail: phticku@gmail.com

**ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561**

การสำรองห้องพัก

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
73 หมู่ 5 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์: 039-450550  แฟกซ์: 039-450551
http://sandduneschaolao.com

การจองห้องพัก

ท่านสามารถติดต่อจองห้องพักโดยตรงกับทางคุณปิยะมาศ เพิกสุข (ต่าย) ซึ่งท่านสามารถทำการจองห้องพักด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องพัก พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้เรียบร้อย และส่งไปที่ 

E-mail:  smcl6@sanddunes.co.th หรือ
Line id: kratay4343 หรือ
เบอร์โทร 094-4934343

โดยให้แจ้งว่า “จองเพื่อร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16” จะได้อัตราค่าเช่าห้องแบบ superior 1,500 บาท/ห้อง/คืน (ทั้งห้องเดี่ยวและห้องคู่) 

ติดต่อผู้จัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

โทรศัพท์: 034-355-311
โทรสาร: 034-355-311
มือถือ: 081-0858391 หรือ 086-1721154
E-mail: phticku@gmail.com

การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16