เกี่ยวกับการจัดงาน

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

11 - 12 กรกฏาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

เกี่ยวกับการจัดงาน

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก เป็นแหล่งส่งออกผลิตผลทางการเกษตรเขตร้อนไปสู่ตลาดเอเชียและโลก วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อลดความสูญเสียรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการผลิตในระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ทั้งนี้เพื่อรักษาศักยภาพการเป็นประเทศผู้ค้าผลผลิตเกษตรที่สำคัญไว้ รวมไปถึงการคำนึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารสำหรับทำการเกษตรที่ยั่งยืน ในการนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากการค้นคว้าและวิจัยสู่ผู้ผลิต การจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นเป็นประจำทุกปี นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยสู่สาธารณะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายปฏิบัติการวิจัย อันจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัด “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17 (the 17th National Postharvest Technology Conference: NPHT17)” ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งทางด้านพืชสวน พืชไร่ และอาหาร ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงปัญหาและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ได้นำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านงานวิจัยและปฏิบัติงานจริง  ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสู่ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจากต่างสายงานให้ได้รับรู้ข้อมูลความรู้ทางด้านนี้ อันอาจก่อให้เกิดการขยายขอบเขตงานวิจัยร่วมกันให้กว้างขวางขึ้น
 4. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไทยต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นเวทีสำหรับพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 5. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไทยต่อไปในอนาคต

หัวข้อการประชุมวิชาการ

 1. Postharvest Safety
 2. Postharvest Biology
 3. Postharvest Logistics
 4. Postharvest Machinery

จำแนกตามประเภทของการผลิต คือ พืชสวน และ พืชไร่ ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์สดที่ยังไม่ได้ทำการแปรรูปผลิตผล เช่น การเก็บรักษาผัก ผลไม้ ดอกไม้ ธัญพืช และเมล็ดพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์สดที่ผ่านการแปรรูปตัดแต่งเล็กน้อย (Minimally processing produce, Fresh-cut) มีรายละเอียดดังนี้

ผลิตผลที่เน่าเสียง่าย (Perishable Crops)

 • ต้องยังไม่ได้รับการแปรรูป
 • ไม่ใช่ผลิตผลตาก/อบแห้ง แช่แข็ง บรรจุกระป๋อง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • ทั้งนี้ อาจผ่านการแปรรูปตัดแต่งได้เพียงเล็กน้อย (Minimal Processed Produce, Fresh-Cut)

พืชไร่ และ เมล็ดพืช (Field Crops and Grain Crops)

 • ต้องยังไม่ได้รับการแปรรูป
 • ไม่ใช่ผลิตผลแช่แข็ง บรรจุกระป๋อง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • ทั้งนี้ อาจผ่านการแปรรูปได้เพียงเล็กน้อย เช่น ตาก/อบแห้ง โดยยังคงสภาพเมล็ดหรือรูปร่างของพืชนั้นๆอยู่

เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ (Machinery/Tools)

ต้องเป็นเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ที่ใช้งาน เพื่อการเก็บเกี่ยว และหรือหลังการเก็บเกี่ยว เท่านั้น

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์
 • การอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรพิเศษ
Copyright © 2019. All rights reserved.