การส่งผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

11 - 12 กรกฏาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

การส่งผลงานวิจัย

การส่งบทคัดย่อ

การจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ทางผู้จัดการประชุมฯ จะจัดทำเล่มบทคัดย่อ ซึ่งท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารบทคัดย่อให้ตรงตามรูปแบบที่ทางผู้จัดการประชุมกำหนด ดังนี้

ดาวน์โหลด:

การเตรียมเสนอผลงานภาคนิทัศน์

ผู้ที่นำเสนอภาคนิทัศน์ (Poster Presentation) เมื่อได้รับการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบ และจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น) ขนาดกว้าง 80 cm และ ยาว 120 cmเพื่อนำเสนอในภาคนิทัศน์

ดาวน์โหลด: การเตรียมนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

เพื่อให้การนำเสนอของผู้สัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาทางด้านเทคนิคในการนำเสนอ จึงขอความร่วมมือให้ผู้นำเสนอดำเนินการดังนี้

  • การบันทึกไฟล์นำเสนอ: บันทึกในนามสกุล ppt. ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point เวอร์ชัน 2007 หรือ 2016 เท่านั้น
  • ในกรณีต้องการนำเสนอด้วย Keynote ในระบบ MacOS หรือใช้เครื่อง Mac ของท่านในการนำเสนอ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับไฟล์ก่อนกำหนดการนำเสนองานของท่านอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
  • การเลือกใช้ตัวอักษรและขนาดตัวอักษร:  เลือกใช้ตัวอักษร (Font) แบบ Cordia UPC, Angsana UPC Browallia UPC, Eucrosia UPC, Iris UPC, และ Freesia UPC ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ ให้ใช้รูปแบบอักษรเป็น Symbol เท่านั้น
  • ขนาดของตัวอักษรควรอยู่ระหว่าง 28-48 point สำหรับเนื้อหา และขนาด 54-60 point ขึ้นไป สำหรับหัวข้อ
  • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำไฟล์ที่ต้องการนำเสนอบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยกำหนดให้ผู้ที่นำเสนอในแต่ละวันนำไฟล์มามอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนนำเสนอ

การส่งเรื่องเต็ม

  • ส่งผ่านทางอีเมลของงานประชุม : npht17.kmutt@gmail.com เท่านั้น (ไม่ขอรับ CD หรือ DVD)
  • ส่งต้นฉบับ แบบ hard copy (พิมพ์ในกระดาษ A4) จำนวน 2 ชุด ณ จุดลงทะเบียนงานประชุมฯ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (ก่อน 15.00 น.) เท่านั้น

คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตีพิมพ์เรื่องเต็ม (Full Paper) หากผู้เสนอผลงานเขียนเรื่องเต็มและบทคัดย่อไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ บทความที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ)

ดาวน์โหลด:

Copyright © 2019. All rights reserved.