เลข Zoom Meeting ID ของการนำเสนอในภาคต่างๆ

zoom meeting id

เลขห้อง Zoom Meeting ID ของการนำเสนอภาคต่างๆ ใน การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19