หัวข้อบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ

หัวข้อการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567