กำหนดการ

การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17

11 - 12 กรกฏาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดการ

20 มีนาคม 2562

เปิดลงทะเบียน (ออนไลน์)

31 พฤษภาคม 2562

วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

12 มิถุนายน 2562

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์

20 มิถุนายน 2562

วันสุดท้ายการจองห้องพักล่วงหน้า

24 มิถุนายน 2562

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน Early Registration

11 กรกฎาคม 2562

วันสุดท้ายของการส่งเรื่องเต็ม (ก่อนเวลา 15.00 น.)

11-12 กรกฎาคม 2562

งานประชุมวิชาการฯ

Copyright © 2019. All rights reserved.