หน้าแรก

การประชุมวิชาการ

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18
(ประชุมออนไลน์)


ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564


ข่าวและประกาศสำคัญ


กำหนดการ “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 18”

ดาวน์โหลดกำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 18

npht

4 มิถุนายน 2021

กำหนดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

npht

27 เมษายน 2021

จัดโดย


ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม