home

รูปแบบการจัดงาน

การประชุมออนไลน์

ระหว่างวันที่

29 - 30 สิงหาคม 2565

ประกาศขยายเวลารับบทคัดย่อ

ขยายเวลารับบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

จัดโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม