การส่งผลงานวิจัย

การส่งบทคัดย่อ

ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 กำหนดรูปแบบการจัดส่งบทคัดย่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมทั้งส่งบทคัดย่อแบบออนไลน์ผ่านระบบของผู้จัดการประชุม

การนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์

การนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ ผู้นำเสนอมีระยะเวลาการนำเสนอ 5 นาที และตอบคำถาม 2 นาที

การเตรียมไฟล์นำเสนอมีรายละเอียดดังนี้

 1. นำเสนอในรูปแบบไฟล์ Microsoft PowerPoint จำนวนไม่เกิน 5 สไลด์
 2. กำหนดรูปแบบดังนี้
  สไลด์ที่ 1: ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้นำเสนอ รูปผู้นำเสนอ คณะผู้วิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด

  สไลด์ที่ 2-5: ประกอบด้วย

  • วิธีการ
  • ผลการทดลอง
  • วิจารณ์
  • สรุป
 3. บันทึกเสียงบรรยายในไฟล์ รวมทั้งหมดความยาวไม่เกิน 5 นาที

ดาวน์โหลด

การส่งไฟล์นำเสนอ ผู้นำเสนอต้องส่งไฟล์ผ่านระบบของผู้จัดการประชุม ตามกำหนดการ เพื่อให้กรรมการฝ่ายวิชาการฯพิจารณาและหากมีข้อแก้ไข ทางผู้จัดงานฯ จะแจ้งให้ผู้นำเสนอทราบ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ทางผู้จัดงานฯไม่จำกัดรูปแบบโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ (เช่น Microsoft Power Point, Keynote หรือโปรแกรมอื่น) แต่กำหนดเป็นการนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ระยะเวลาการนำเสนอ 12 นาที และตอบคำถาม 3 นาที
 • ผู้นำเสนอต้องเข้าห้อง Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ 15 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งกำหนดการนำเสนออีกครั้ง
 • หมายเลขห้องและการตั้งชื่อเข้า Zoom ทางผู้จัดงานฯ จะส่งหมายเลขห้องและวิธีการตั้งชื่อให้ผู้นำเสนอผ่านทาง E-mail หลังจากบทคัดย่อของท่านผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ แล้ว

ดาวน์โหลด

การส่งเรื่องเต็ม

ผู้เสนอผลงานต้องส่งไฟล์ต้นฉบับเรื่องเต็มโดยการอัพโหลดไฟล์ (word และ pdf) ผ่านระบบของผู้จัดการประชุมวิชาการฯ ตามกำหนดการ เท่านั้น

คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตีพิมพ์เรื่องเต็ม (Full Paper) หากผู้เสนอผลงานเขียนเรื่องเต็มและบทคัดย่อไม่ตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อการตีพิมพ์ บทความที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ)

ดาวน์โหลด