เกี่ยวกับการจัดงาน

หลักการและเหตุผล

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร ก่อให้เกิดวิกฤตในด้านต่างๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะด้านอาหารที่ถูกจำกัดทั้งการผลิตและขนส่งตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรค ส่งผลให้ปริมาณอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในหลายๆ ประเทศจึงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารในการบริโภคนับว่าเป็นการซ้ำเติมการดำเนินชีวิตของประชากร สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก ปัญหาการขาดแคลนอาหารจึงไม่รุนแรงดังเช่นประเทศอื่น อย่างไรก็ตามในช่วงต่อจากนี้เราจึงควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ และสามารถผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งเป็นส่วนช่วยนำเงินตราต่างประเทศมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตภาคเกษตรของประเทศไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเฉพาะในระดับกลางน้ำซึ่งมีส่วนสำคัญเพื่อเชื่อมโยงทั้งระดับต้นน้ำและปลายน้ำเข้าด้วยกัน จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของประเทศไทย (ระดับกลางน้ำ) จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดความสูญเสียรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตผลในระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษา จึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ในยุคที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 และกระบวนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรักษาศักยภาพการเป็นประเทศผู้ค้าผลผลิตเกษตรที่สำคัญของโลกไว้ รวมทั้งการคำนึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารสำหรับการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน ในการนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากการค้นคว้าและวิจัยสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติต่างๆ ผ่านการจัดประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 แบบออนไลน์ นับได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และประสบการณ์ ผ่านระบบการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ และการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย อันจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ได้นำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านงานวิจัยและปฏิบัติงานจริง ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพสู่ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. เพื่อเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจจากต่างสายงานให้ได้รับรู้ข้อมูลความรู้ทางด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว อันอาจก่อให้เกิดการขยายขอบเขตงานวิจัยร่วมกันให้กว้างขวางขึ้น
 4. เพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไทยต่อไปในอนาคต

หัวข้อการประชุมวิชาการ

จำแนกตามประเภทของการผลิต คือ พืชสวนและพืชไร่ ซึ่งต้องเป็นผลิตภัณฑ์สดที่ยังไม่ได้ทำการแปรรูป เช่น การเก็บรักษาผัก ผลไม้ ดอกไม้ ธัญพืช และเมล็ดพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์สดที่ผ่านการแปรรูปตัดแต่งเล็กน้อย (Minimally processing produce, Fresh-cut) หรือการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยว มีรายละเอียดดังนี้

 1. Postharvest Safety
 2. Postharvest Biology
 3. Postharvest Logistics
 4. Postharvest Machinery

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ

การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การอภิปรายและบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทัศน์ (Poster Presentation)