กำหนดการ

กำหนดการงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

1 พฤษภาคม 2565

เปิดลงทะเบียนและรับบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)

11 กรกฎาคม 2565

วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

15 กรกฎาคม 2565

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์

22 กรกฎาคม 2565

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้เสนอผลงาน)

15 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งไฟล์นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์

30 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

1 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2565

วันลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการฯ (สำหรับผู้ไม่เสนอผลงาน)

29-30 สิงหาคม 2565

งานประชุมวิชาการฯ