ชี้แจงเรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

เรื่องใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะออกโดยฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยตรง ทางคณะผู้จัดงานไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จรับเงินให้ภายหลังได้ในทุกกรณี

วันที่ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินจะเป็นวันที่ที่พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17–21 และ 27-29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งสามารถรับได้ที่โต๊ะรับใบเสร็จรับเงิน หน้างานประชุม

สำหรับใบเสร็จที่ออกหลังวันที่ 30 มิถุนายน หรือ ท่านที่ต้องการให้ออกใบเสร็จในวันที่ประชุมคือ 4 กรกฎาคม นั้น จะไม่สามารถรับใบเสร็จที่หน้างานได้ โดยทางผู้จัดงานจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้